Terug naar homepage

Privacy
statement

Privacy verklaring

Sleutel-en Slotenservice, gevestigd aan Molenstraat 27 5737BV Lieshout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.sleutel-sloten.nl
Adres: Molenstraat 27
Postcode: 5737BV
Woonplaats: Lieshout
Telefoonnummer: +31 (0)499 42 33 93

De heer van de Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van Sleutel-en Slotenservice Hij/zij is te bereiken via info@sleutel-sloten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sleutel-en Slotenservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sleutel-sloten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sleutel-en Slotenservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Sleutel-en Slotenservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sleutel-en Slotenservice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben bewaard kunt u een email sturen naar info@sleutel-sloten.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sleutel-en Slotenservice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sleutel-en Slotenservice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sleutel-en Slotenservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sleutel-sloten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sleutel-en Slotenservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sleutel-en Slotenservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sleutel-sloten.nl

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Sleutel-en Slotenservice analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Sleutel-en Slotenservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Sleutel-en Slotenservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, 7 jaren : Belastingdienst, Facturatie, Administratie

 • Personalia, 7 jaren : Belastingdienst, Facturatie, Administratie

 • Adres, 7 jaren : Belastingdienst, Facturatie, Administratie

 • Contractuele data, 7 jaren : Facturatie, Administratie, Marketing doeleinden

 • Analytische data, 7 jaren : Marketing doeleinden

Sleutel- & Slotenservice

- Kluissleutels
- Inbraakpreventie
- Hang- en Sluitwerk
- Sleutelservice
- Advies

Locatie

Peter vd Linden Sleutel en Slotenservice
Molenstraat 27
5737 BV Lieshout

Contact

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur.
Copyright © 2023-2024
Peter vd Linden Sleutel en slotenservice.
Webdesign | Creatievelink